Policy

Policy


Kvalitets- och miljöpolicy

Ledningen för ESS Måleri AB har beslutat att följande skall gälla som policy för kvalitets- och miljöarbetet i företagets namn


Ledningens ansvar

Ledningen ansvarar för att denna policy upprätthålls av såväl anställd som inhyrd personal som utför arbeten för ESS Måleri AB

Ledningen har även ansvar för att varje anställd har den erfarenhet, kunskap och utbildning som krävs och förväntas för att på ett tillfredställande sätt kunna utföra sitt arbete

Vidare ansvarar ledningen för att denna policy fortlöpande utvecklas för att möta anställdas, kunden och omgivningens krav och behov. Samtliga medarbetare och allmänhet ska kunna ta del av miljö- och kvalitetspolicyn genom att den finns tillgänglig här på hemsidan.


Kvalitetspolicy

Allt arbete som utförs av ESS Måleri AB skall:

1. Uppfyller våra kunders behov och förväntningar på ingående avtal samt säkerhetsställa att vi uppfyller tillämpliga lagar och andra bindande krav i alla avseenden. Detta kvalitetssäkras bland annat genom ISO-uppföljning.

2. Arbetet ska vara rätt utfört och på avtalad tid. Detta säkerhetsställs genom bra kommunikation och planering tillsammans med beställaren samt tydlig uppföljning av uppdrags progressen. Utöver detta ska varje uppdrag genomföras med tydlig information till beställaren både före, och i samband med avslutat arbete.

3. Sträva efter att stärka företagets renommé och rykte som kvalitetsmedvetna och seriösa yrkesmän, genom att ständigt förbättra vårt ledningssystem.

4. Ta största möjliga hänsyn till hyresgäster och andra användare av lokaler.


Miljöpolicy

Allt arbete som utförs av ESS Måleri AB skall planeras och utföras med metoder, utrustning och material så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. 

Vi skall:

1. Ta största möjliga hänsyn till yttre miljöpåverkan i förhållande till kvalitetskrav som kan ställas på utfört arbete.

2. Följa gällande lagar och miljökrav.

3. Verka för att förebygga föroreningar genom att välja vattenbaserade färger.

4. Hantera returavfall så att återvinning och återanvändning är möjlig.

5. Arbeta med att minska miljöpåverkan från fordon.

6. Kontinuerligt arbeta med miljöfrågor och sträva efter att ständigt förbättra miljöledningssytemet.

7. Främst använda produkter som inte är skadliga för hälsa och miljö.


Extern Kommunikation

Alla målare och ledning ska ta emot synpunkter från kunder och andra samt vid behov dokumentera dessa och stämma av med ledningen.

Den externa kommunikationen listas nedan. Den ansvariga målaren eller ledningen som tar emot samtalet, synpunkter har i uppgift att:

1. Dokumentera kommunikation.

2. Delegera ansvaret för kommunikation till lämplig person om så är nödvändigt, för att kommunikationen ska nå beställare så snart som möjligt.

3. Miljöansvarig arkiverar dokumentation på lämpligt sätt.

4. VD, miljöansvarig och arbetsledare förmedlar information till övriga i organisationen som är eller blir berörda.

5. All dokumentation som uppkommer i samband med ett uppdrag ska läggas in i Bygglet samt lämnas över till beställaren.

Projekt & Partnerskap

ESS Måleri arbetar i nära samarbete med flera andra entreprenörer inom flera branscher 
och erbjuder totalentreprenad.  

Tack vare att vi har fullt utrustade servicebilar så kan vi erbjuda våra kunder snabb service! 

Vi är ISO certifierade

"Miljö och kvalitetsarbete är viktigt för oss och vi vill att våra kunder ska veta att vi gör det vi kan för att bidra till minskad klimatpåverkan."

Mikael , ESS måleri

"Vi har lång erfarenhet från branschen och hade inte kommit så här långt utan våra långsiktiga samarbetspartners."

Tony , ESS Måleri

Inget att vänta på!

Kontakta oss

  Andreas Käll - Ekonomi/Arbetsledare
Tel: 0760-344635

andreas@essmaleri.se

Jörgen Hegab - Projekt/Kalkylator
Tel: 0705-943791
hegab@essmaleri.se

  Mikael Rydqvist - Projekt/Arbetsledare
Tel: 0705-235003

mikael.r@essmaleri.se

  Mikael Andersson - VD
Tel: 0735-083813

mikael.a@essmaleri.se

E A Rosengrens gata 29b
421 31 Västra Frölunda 

Org.Nr: 556777-7569

Copyright © Your Brand. All Right Reserved.  See our privacy policy

Page Created with OptimizePress